Privacy Reglement

Algemeen

Met ingang van 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

De AVG is de (nieuwe) wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelovereenkomst(WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In de praktijk betekent dit, dat ik binnen mijn praktijk mijzelf en overige verwerkers nader onder de loep neem en de verwerkingsstroom van gegevens vastleg en beveilig om ervoor te zorgen, dat uw gegevens bij mij in veilige handen zijn.

Wat doe ik met uw persoonlijke gegevens?

Ik, praktijk Jouw Body, let er nauwgezet op, dat mijn verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat echt nodig is.

Praktijk Jouw Body gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel, waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, namelijk het agenderen van afspraken, uw behandeling en het financieel afhandelen van de behandeling.

Plichten van de praktijk

Praktijk Jouw Body, Wiersse 76, 7006 HZ Doetinchem, is volgens de AVG de verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens, die in de praktijk plaatsvinden. Aan de plichten, die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Ik leg de volgende gegevens van u vast:

Voorletters, achternaam, voornaam, geslacht, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, naam huisarts, medische klacht, behandeldatum, uitgevoerde behandeling, behandelresultaat, naam en nummer zorgverzekeraar.

Deze gegevens worden uitsluitend voor specifieke doeleinden verzameld, te weten:

 • Voor therapeutische zorgverlening:
 • Voor doelmatige financiële afhandeling van uw behandelingen bij de zorgverzekeraars;
 • Er vind in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden;
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit, dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden en vooraf wordt uw goedkeuring gevraagd;
 • Ik heb de plicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en heb geheimhoudingsplicht;
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Ik heb passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen (zoals werken in een notebook, dat niet met internet verbonden is, maar wel van een inlogcode voorzien)voor uw medische en andere gevoelige gegevens. Ik heb beveiligingsprogramma op mijn computer en telefoon.
 • Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden, meld ik dat binnen 24 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven, nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordelilng van de behandelaar;
 • Uw financiële gegevens bewaren wij de wettelijke termijn van 7 jaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van uw verwerkt worden;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens(voorzover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten/bezwaar aan te tekenen;
 • Het recht op dataportabiliteit, d.w.z. overdraagbaarheid van persoonsgegevens; het recht om de persoonsgegevens te ontvangen, die een organisatie van u heeft;
 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijke gemachtigde, of uw curator of mentor)

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Praktijk Jouw Body heeft de verplichting om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts/verwijzer).

COVID maatregelen in de praktijk worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het RIVM

Klachten

Indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, kunt u daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met mij opnemen:

Praktijk Jouw Body
Wiersse 76
7006 HZ Doetinchem
06-38517468
info@jouwbody.nl